Terms of conditions

Glashaven 14C
3011XH ROTTERDAM
Telefoon 06 25262249
KVK Rotterdam 77925637
BTW nummer NL861200603B01
RABOBANK IBAN NL98 INGB 0009 0639 73
General
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze webshop en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. U ontvangt na uw bestelling een bevestiging (per e-mail) en het totaalbedrag van uw bestelling. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Indien u deze voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze website te maken.
Aanbiedingen/ overeenkomsten
Alle aanbiedingen van bobasupply.nl zijn vrijblijvend en bobasupply.nl behoudt zich het recht voor om de prijs en informatie te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt tot recht tot stand na acceptatie van uw bestelling bij bobasupply.nl
Boba Supply is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bobasupply.nl dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling.


Levering
Bobasupply.nl zal zodra de betaling voor een bestelling op de bankrekening is bijgeschreven de bestelling normaliter binnen 5 werkdagen bezorgen. Echter, bobasupply.nl hanteert een maximale levertermijn van 30 dagen. Wanneer uw bestelling niet binnen 30 dagen is geleverd, heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden. De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en geeft u bij overschrijding van enige levertermijn geen recht op schadevergoeding. Bobasupply.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Hierbij zal er altijd eerst contact met de klant worden opgenomen, schriftelijk of telefonisch. De extra kosten van de nalevering worden door Bobasupply gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 14 kalenderdagen om zonder opgave van redenen het product te retourneren. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen. Artikelen worden pas vergoed indien ze onbeschadigd, compleet en ongebruikt zijn. De klant draagt daarbij de kosten en het risico van de retourzending. Indien de artikelen reeds betaald zijn en in goede orde zijn ontvangen, zal bobasupply het totale bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde terugbetalen.
Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, exclusief BTW, bij betaling inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bobasupply.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden.
Valse bestellingen, onrechtmatig gebruik van onze gegevens en oplichters zullen door Boba Supply in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgegeven worden aan de politie. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten veranderen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zal Infinitea de prijzen hanteren van het moment van de bestelling. Voor iedere volgende bestelling of extra bestelling van de huidige bestelling zal de nieuwe prijstelling gehanteerd worden, tenzij anders overeengekomen.
Intellectuele eigendomsrechten
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Boba Supply geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten e.d., uitsluitend bij Boba Supply en/of haar leveranciers.
Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen. 


Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Boba Supply is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Geschillen
De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Boba Supply (06 25262249), bereikbaar tijdens openingstijden. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.
De afnemer is in de gelegenheid het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Dit kan zijn geschillencommissie Thuiswinkel of een andere gelijkwaardige geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de afnemer het geschil voor te leggen aan een daartoe bevoegde rechter.